آینه   

چراغی در دست ،چراغی در دلم .

 زنگار روحم را صیقل می زنم.

آینه ای برابر آینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم...

آنگاه در نمی یابم چیزی

 جز به تو نگریستن

و تنها تو

را اندیشیدن.

لینک
سه‌شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٥ - plus