چراغ دل   

ای مهربانم

شب هنگام با یاد تو پیش شمع نشستم ،آنقدر نشستم که شمع به انتها رسید و خاموش شد .

ولی ای یار نازنین ،من شبگردی خیال تو راترک نکردم چون با چراغ دلم اتاق راروشن کردم.

لینک
شنبه ٢ دی ،۱۳۸٥ - plus