تنفر   

راستش ازت خیلی بدم اومده

خیلی داری خارم می کنی .

ازت خسته شدم.

اینو می نویسم و م یگم تا همیشه برات یادگاری بمونه:

دوستت ندارم فرشته بد...

ازت متنفرم..........

لینک
سه‌شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٥ - plus