آینه   

گفتم :می خوام مثل آینه بشم برات!

گفت :اگه آینه من بشی دنیا بهشت میشه

گفتم :میشم مثل خودت

گفت :محشر میشه باز هم بهشت میشه

.

.

.

.

آینه شدم،من و با خودخواهی هاش شکست .

حالا اون هزاران تکه آینه شکسته از من داره!

امّا چه بسا بهشت او دوزخی بیش نبود.

لینک
پنجشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٥ - plus