معلق در زندگی   

بین خوب و بد،موندن و رفتن،داشتن و نداشتن،دوست داشتن و تنفر موندم.
بهتر بگم تو زندگی معلق شدم...
کسی می دونه من چی می خوام؟!

لینک
سه‌شنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٦ - plus