باز هم عشق   

ای عشق ;

چراغت را به آسمان بخشیدی و گوشواره هایت را به شب .اکنون  انگشترت را به من ببخش تا آنها را ارمغان دلبرم نمایم .

 

لینک
جمعه ۱٧ آذر ،۱۳۸٥ - plus