فرشته   

خیلی سعی کردم  برای فرشته خوب باشم ،اما نشد،هر کاری میکنم  باز بها نه ای هست برای بد بودن ،برای گفتن بدیها!

دلم از حرفهای فرشته مهربون پاره پاره شده،دیگه دلی برایم باقی نمونده ،چطوری به فرشته بگم که این زخمها را تو ایجاد کردی !

چطوری بگم که داره دلم ازت می میره ،چطوری بگم که "تو را خدا دلم و نَکُش من دوستت دارم"

.

.

.

.

فرشته مهربونم تا حالا  صدای هق هق دلت رو شنیدی ؟!تا حالا اشکاش و دیدی ؟!

من دیدم ،خیلی وقته که جز صدای هق هق از دلم چیزی نمی شنوم فرشته جون.

باور کن که من یک زمینی هستم،زمینیی به نام "سحر"از من توقع نداشته باش مثل تو فرشته باشم.

فرشته جون باورم کن....

لینک
پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٥ - plus