¤شب یلدا مبارک¤

تپشهای قلبم را به باور خاطره هايم پيوند می زنم ،
و سرزمينی را که همزاد با خاک است و کهن تر از تاريخ ، برای نوباوگان خاک و تازه به دوران رسيدگان تاريخ زمزمه می کنم .
زمزمه می کنم که :
من از نسل شب شکنان روزگارم ،
من از نسل نورآفرينان پاک ،
از سلاله پاک آريائيان بردبارم ،
منم ميراث هزار ساله زمين ،
همان ازشرق تا غرب گسترده آغوش ،
همان پيام آور مهر و دوستی ،
همان گرفته در فش آشتی بر دوش
نه خود ستيزم ، نه ديگر ستيز
مرا و يادگاران مرا به نيکی يادآر
که يادگار يادگاران من ، همه شادی است و شادمانی ؛
. . .

ANAR.JPG?uniq=hyie15


شب يلدا يا «شب چله» شب اول زمستان و درازترين شب سالاست. و فردای آن با دميدن خورشيد، روزها بزرگ تر شده و تابش نور ايزدی افزونی میيابد. اين بود که ايرانيان باستان، آخر پاييز و اول زمستان را شب زايش مهر يا زايشخورشيد می خواندند و برای آن جشن بزرگی بر پا می کردند.
اين جشن در ماه پارسي «دي» قرار دارد که نام آفريننده در زمان قبل از زرتشتيان بوده است که بعدها او بهنام آفريننده نور معروف شد،همان که در زبان انگليسي "day"خوانده ميشود.

يلداو جشنهاي مربوطه که در اين شب برگزار مي شود،يک سنت باستاني است.يلدا يک جشن آريايياست و پيروان ميتراييسم آن را از هزاران سال پيش در ايران برگزار مي کرده اند.يلداروز تولد ميترا يا مهر است.اين جشن به اندازه زماني که مردم فصول را تعيين کردندکهن است.

نور،روز و روشنايي خورشيد،نشانه هايي از آفريدگار بود در حالي کهشب ،تاريکي و سرما نشانه هايي از اهريمن. مشاهده تغييرات مداوم شب و روز مردم را بهاين باور رسانده بود که شب و روز يا روشنايي و تاريکي در يک جنگ هميشگي به سر ميبرند.روزهاي بلندتر روزهاي پيروزي روشنايي بود درحالي که روزهاي کوتاه تر نشانه اياز غلبه تاريکي.
براي در امان بودن از خطر اهريمن،در اين شب همه دور هم جمع ميشدند و با برافروختن آتش از خورشيد طلب برکت مي کردند.

آيين شب يلدا يا شبچله، خوردن آجيل مخصوص ، هندوانه، انار و شيرينی و ميوه های گوناگون است که همهجنبه نمادی دارند و نشانه برکت، تندرستی، فراوانی و شادکامی هستند. در اين شب هممثل جشن تيرگان، فال گرفتن از کتاب حافظ مرسوم است. حاضران با انتخاب و شکستن گردواز روی پوکی و يا پری آن، آينده گويی می کنند.

شب است و گيتی غرق در سياهی
شب بلند است و سياهی پايدار ، ولی
باور به نور و روشنايی است ،
که شام تيره ما را ، از تاريکی می رهاند
و از دل شبهای يلدا ، جشن مهر و روشنايی به ما ارمغان می رساند
تيرگی هاتان در دل نور خاموش باد ،
شب يلدا را به نور قرنها قدمت جا
ری نگه داريم . . . .

روی گُل شما به سرخی انار ،

شب شما به شیرینی  ِ هندوانه ،

خندتان مانند پسته

 و

 عمرتان به بلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی یلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا.

¤شب یلدا مبارک¤

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
محمد

من اناری را می کنم دانه و به خود می گويم کاش دانه دل آدم ها پيدا بود (سهراب) شب يلدا شب آفرينش مهر مبارک يلدای عمرت هرگز سحر نشود محمدعلي