عشق و جبر

"کسی که دوست می داری همه حقی بر تو دارد ،از جمله اینکه دوستت نداشته باشد"

رومن رولان

عشق و دوست داشتنی بودن چیزی نیست که از روی جبر بخواهد بوجود بیاید،اختیاری است و باب دل.اگر دل بخواهد می پذیرد و عاشق می شود و اگر نه که آسمان به زمین بیاید ،کوه ها جابه جا شوند هیچ نیرویی نمی تواند انسان را عاشق کند مگر دل او.

امًا امان از روزی که دل او عاشق شود...

وسر  قصه ءرنج شیرین او از همین جا  گشاده می شود!جالب است که انسان عاشق از معشوق عذاب می بیند اما عاشق تر می شود،بدی می بیند میلش به او بیشتر می شود،معشوق او را ترک می کند واو دلداده تر می شود!

واقعاً چه حکمتی در عشق نهفته است ؟!

 "عشق عبارت از مرضی است وسوسه ای و به مالیخولیا شباهت دارد;سبب این بیماری آن است که انسان فکر خود را بکلی به شکل و تصویر هایی مبذول می دارد و در خیالات خود غرق می شود"      ابن سینا

"عشق ،پیری گَل زمستانی است"    

ضرب المثل چینی

"عشق چیزی نیست جَز عطش سیری ناپذیر لذت بردن از آنچه حریصانه تمنایش را داشته ایم. 

  مونتنی

/ 0 نظر / 9 بازدید