آینه

zendegi.jpg?uniq=hz8ms5

چراغی در دست ،چراغی در دلم .

 زنگار روحم را صیقل می زنم.

آینه ای برابر آینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم...

آنگاه در نمی یابم چیزی

 جز به تو نگریستن

و تنها تو

را اندیشیدن.

/ 2 نظر / 6 بازدید
پيام

روز ها به تو و شبها به نبودنت ميانديشم....آپم...ممنون از بودن....